STEALL 03 – AN IRIS ÙR – RI FHAIGHINN. STEALL 04 AIR AN RATHAD!

FAIGHIBH STEALL DHETH

Iris 03 — sgrìobhadh sònraichte ùr. Ficsean, bàrdachd, beachd, sgrùdadh, agallamh agus gu leòr eile. Ri fhaighinn an-dràsta.

THA STEALL 03 RI FHAIGHINN AN SEO

“Cha bu chòir bacadh a bhith air neach-ealain a thaobh cuspair sam bith.”

ALASDAIR MACILLEBHÀIN STEALL, 2017


Faighibh a h-uile iris!

STEALL – prìs shònraichte – sàbhailibh suas gu 40% an seo. Postachd an-asgaidh.

SÌNTEAS

STEALL

Don’t read Gaelic? Cultures and languages interest you? Learn – and help  – one of the world’s minoritized languages by supporting STEALL, the new Gaelic mag.

SUBSCRIBE

STEALL 01 & 02 RI FHAIGHINN CUIDEACHD


@steallmag

@RuairidhMaciver @CelticGaelic @uofglibrary meall do naidheachd a Ruairidh a charaid

reply · retweet · favorite