BARRAIGH

Bha dùil aig STEALL a bhith am Barraigh air a’ mhìos seo (09/06/2017). Tha ceangail làidir eadar Barraigh agus STEALL 02.   Air tàilleabh gnothach Manchester, cha bhi oidhche STEALL am Barraigh a’ dol air aghaidh.    Feumaidh sinn taic a shealltainn do chàirdean a h-uile duine a tha a’ fulang. Tha an t-àite fo bhròn.  Tillidh sinn uaireigin.

 

FAIGHIBH STEALL DHETH

Iris 01 — sgrìobhadh sònraichte ùr. Ficsean, bàrdachd, beachd, sgrùdadh, agallamh agus gu leòr eile. Ri fhaighinn an-dràsta.

THA STEALL 01 RI FHAIGHINN AN SEO

“Tha e fìor chudromach gun tèid cultar na Gàidhlig — litreachas, dualchas, eachdraidh, cànan is eile — a mheas agus a sgrùdadh tro mheadhan na Gàidhlig fhèin, gun sgleò an eadar-theangachaidh agus tuigsean saoghal na Beurla.”

Wilson MacLeòid STEALL, 2016


Faighibh a h-uile iris!

STEALL – prìs shònraichte – sàbhailibh suas gu 40% an seo. Postachd an-asgaidh.

SÌNTEAS

STEALL

Don’t read Gaelic? Cultures and languages interest you? Learn – and help  – one of the world’s minoritized languages by supporting STEALL, the new Gaelic mag.

SUBSCRIBE

STEALL 02 RI FHAIGHINN