Meg Bateman ann an STEALL 01

Meg Bateman ann an STEALL 01

AN SAMHRADH UD – MEG BATEMAN SGEULACHD ÙR ANN AN STEALL 01 ‘Saoil cò tha fuireach thall an ‘Cùl a’ Chnuic’ — an tè ud à Dùn Èideann a ghabh nòisean uabhasach dhìot. Dè an t-ainm a bh’ oirre? Teresa, am b’ e? Tha i an seo fad na seachdain, i fhèin ’s an...

Clàr-innse

Gheibhear na leanas ann an STEALL 01 FICSEAN ÙR Tim Armstrong – An Luingeas Dorcha air Fàire Caibideil a h-Aon – nobhail ùr SGEULACHDAN GOIRID Alasdair Caimbeul — Coinneach Taramod, Mo Dhuine Meg Bateman — An Samhradh Ud Morag Law — Comharraidhean Earraich...
Deborah Moffatt, Pàdraig MacAoidh agus Biddy Jenkinson

Deborah Moffatt, Pàdraig MacAoidh agus Biddy Jenkinson

Dealbh @ Deborah Moffatt, 2016.  Na còraichean glèidhte. Tha dàin ùra bho Deborah Moffatt ann an STEALL. Agus tha bàrdachd ùr bho Phàdraig MacAoidh ann cuideachd. Agus… dàin Gàidhlig bho Bhiddy Jenkinson – aon dhe na bàird as fheàrr an Èirinn –...
Deborah Moffatt – dàin ùra

Deborah Moffatt – dàin ùra

CEITHIR DÀIN ÙRA – DEBORAH MOFFATT   NA DÀIN A’ càradh a’ bhalla Dust An t-slighe fhiar An teine balbh     RIM FAIGHINN ANN AN STEALL 01 A’ CARADH A’ BHALLA Tha Dòmhnall a’ càradh  a’ bhalla, ag obair mar bu dual dha, gu slaodach, gu cùramach,...