GLÈIDHIBH A H-UILE STEALL

GLÈIDHIBH A H-UILE STEALL

FARPAIS STEALL 01 GLÈIDHIBH A H-UILE STEALL AN-ASGAIDH NA CEUMANNAN A.  Freagraibh gach ceist 1-5 B.  Cuiribh còmhla a’ chiad litir de gach freagairt C.  Cuiribh an òrdugh na litrichean gus ainm iomchaidh a dhèanamh CRIOMAG CUIDEACHAIDH? An triop seo, lorgar...
Meg Bateman ann an STEALL 01

Meg Bateman ann an STEALL 01

AN SAMHRADH UD – MEG BATEMAN SGEULACHD ÙR ANN AN STEALL 01 ‘Saoil cò tha fuireach thall an ‘Cùl a’ Chnuic’ — an tè ud à Dùn Èideann a ghabh nòisean uabhasach dhìot. Dè an t-ainm a bh’ oirre? Teresa, am b’ e? Tha i an seo fad na seachdain, i fhèin ’s an...

Clàr-innse

Gheibhear na leanas ann an STEALL 01 FICSEAN ÙR Tim Armstrong – An Luingeas Dorcha air Fàire Caibideil a h-Aon – nobhail ùr SGEULACHDAN GOIRID Alasdair Caimbeul — Coinneach Taramod, Mo Dhuine Meg Bateman — An Samhradh Ud Morag Law — Comharraidhean Earraich...
Deborah Moffatt, Pàdraig MacAoidh agus Biddy Jenkinson

Deborah Moffatt, Pàdraig MacAoidh agus Biddy Jenkinson

Dealbh @ Deborah Moffatt, 2016.  Na còraichean glèidhte. Tha dàin ùra bho Deborah Moffatt ann an STEALL. Agus tha bàrdachd ùr bho Phàdraig MacAoidh ann cuideachd. Agus… dàin Gàidhlig bho Bhiddy Jenkinson – aon dhe na bàird as fheàrr an Èirinn –...