DIDSEATACH

Bidh STEALL 01 ri fhaighinn mar leabhar didseatach san Dùbhlachd 2016.  Ge-tà, ‘s e an riochd pàipear – ri fhaighinn an-dràsta – as fheàrr a thaobh sgeulachdan goirid, ficsean ùr, bàrdachd agus eile: bidh a h-uile rud ann.  Ged a bhios a’ mhòr-chuid de stuth a’ nochdadh anns an riochd didseatach, cha bhi a h-uile sgath. Bidh tuilleadh fiosrachaidh againn an seo fhathast. San eadar-àma, faighibh an leabhar pàipear àlainn an seo.