SGRÙDADH le Daibhidh Eyre, Alison Lang, Ruairidh MacÌomhair, Emma Dymock, Niall O’Gallagher, Màiri Rhind agus Jane NicLeòid

Nov 9, 2016 | STEALL 01

SGRÙDAIDHEAN ANN AN STEALL 01


LITIR CHUN AN T-SAIGHDEIR GUN AINM
(DIOFAR SGRÌOBHADAIREAN)
Sgrùdadh le Jane NicLeòid


AN DOSAN LE NORMA NICLEÒID
Sgrùdadh le Alison Lang


RO FHADA SAN T-SUIDHEACHADH SEO
LE ALASDAIR CAIMBEUL
Sgrùdadh le Daibhidh Eyre


AN UINNEAG DON IAR
LE MÌCHEAL KLEVENHAUS
Sgrùdadh le Màiri Rhind


CUIMHNEACHAN: BÀRDACHD
A’ CHIAD CHOGAIDH
Sgrùdadh le Ruairidh MacÌomhair


GU LEÒR LE PÀDRAIG MACAOIDH
Sgrùdadh le Emma Dymock


MÀIRI NIGHEAN ALASDAIR RUAIDH
DEASAICHTE LE COLM Ó BAOILL
Sgrùdadh le Niall O’Gallagher


Agus ann an STEALL 01 cuideachd…

IOMRADH AIR LEABHRAICHEAN ÒIGRIDH
Jane NicLeòid

A’ Tilleadh Dhachaigh le Seònaid NicDhòmhnaill (Acair)

Am Bann le Ishi NicIlleathain (Acair)

An Raga le Steaphanaidh Chaimbeul (Leabhraichean Beaga)

Donnchadh am Fuamhaire le Lisa Storey (Leabhraichean Beaga)

Montaidh an Cù Glic, eadar-theangachadh le Mìcheal Hill (Wee MacKay Publishing)

Oidhche Challainn le Ceitidh Hutton (Dealan Dè)

Uirsgeul Uilleam Dhona, eadar-theangachadh le Iain MacDhòmhnaill (Gracenote Publications)

Nas Gile na Sneachd le Cairistiona Stone (CLÀR)


Tha na sgrùdaidhean gu h-àrd rim faighinn ann an STEALL 01

 

Fiosrachadh eile

Clàr-innse

Tim Armstrong, Meg Bateman, Alasdair Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Catrìona Lexy Chaimbeul, Emma Dymock, Daibhidh Eyre, Biddy Jenkinson, Alison Lang, Morag Law, Pàdraig Macaoidh, Crìsdean Macillebhàin, Ruairidh MacÌomhair, Robbie Anndra MacLeòid, Deborah Moffatt, Seonag Monk, Jane NicLeòid, Niall O’Gallagher, Petra Poncarová, Màiri Rhind

tuilleadh