AN SAMHRADH UD – MEG BATEMAN

SGEULACHD ÙR ANN AN STEALL 01


‘Saoil cò tha fuireach thall an ‘Cùl a’ Chnuic’ — an tè ud à Dùn Èideann a ghabh nòisean uabhasach dhìot. Dè an t-ainm a bh’ oirre? Teresa, am b’ e? Tha i an seo fad na seachdain, i fhèin ’s an teaghlach’.

Thàinig deàrrsadh na aodann ach cha do mhothaich a phiuthar dha ’s i na màl a’ sgioblachadh mun chidsin. Feumaidh gun robh cola-deug ann bhon a thòisich e air òl an turas seo agus cha robh e air truinnsear a nighe bhon uair sin.”

 


EARRANN, AN SAMHRADH UD

Dh’iarr i air coinneachadh
rithe an Henderson’s
làrna-mhàireach, rud nach
robh furasta dha às dèidh na
steall a ghabh e an oidhche ud.

Meg Bateman, AN SAMHRADH UD

AN IRIS ÙR