CEITHIR DÀIN ÙRA – DEBORAH MOFFATT

 

NA DÀIN


A’ càradh a’ bhalla
Dust
An t-slighe fhiar
An teine balbh

 

 


RIM FAIGHINN ANN AN STEALL 01

A’ CARADH A’ BHALLA

Tha Dòmhnall a’ càradh
 a’ bhalla,
ag obair mar bu dual dha,
gu slaodach, gu cùramach,
ag ath-thogail an t-saoghail
clach an dèidh cloiche.

 

Faighibh an dàn gu lèir, agus dàin ùra eile bho Dheborah Moffatt, ann an STEALL 01

Deborah Moffatt

Dealbh: copyright @ Deborah Moffatt, 2016

BÀRDACHD ÙR

STEALL 01 - new Gaelic magazine