Clàr-innse

Nov 20, 2016 | STEALL 01

Gheibhear na leanas ann an STEALL 01

FICSEAN ÙR
Tim Armstrong – An Luingeas Dorcha air Fàire
Caibideil a h-Aon – nobhail ùr

SGEULACHDAN GOIRID
Alasdair Caimbeul — Coinneach Taramod, Mo Dhuine
Meg Bateman — An Samhradh Ud
Morag Law — Comharraidhean Earraich
Maoilios Caimbeul — Aileas

SEONAG MONK
Colbh – Cò ach mi?

CRÌSDEAN MACILLEBHAIN
Agallamh – e fhèin agus Niall O’Gallagher

GAIRM agus MacThòmais – Petra Poncarová

BÀRDACHD ÙR
Biddy Jenkinson — tionndaidhean le Niall O’Gallagher
Deborah Moffatt — dàin ùra
Pàdraig MacAoidh  — dàin ùra

CEÒL
Robbie Anndra MacLeòid — Èistibh Beag Mas Àill Leibh Laoidh – òran ùr

SGRÙDADH
Litir Chun an t-Saighdeir Gun
Ainm (diofar sgrìobhadairean)
An Dosan le Norma NicLeòid
Ro Fhada san t-Suidheachadh
Seo le Alasdair Caimbeul
An Uinneag don Iar
le Mìchael Klevenhaus
Cuimhneachan — Bàrdachd
a’ Chiad Chogaidh (diofar
sgrìobhadairean)
Gu Leòr le Pàdraig MacAoidh
Màiri Nighean Alasdair Ruaidh,
deasaichte le Colm Ó Baoill
Leabhraichean òigridh le Jane NicLeòid

CATRÌONA LEXY CHAIMBEUL
Agallamh: i fhèin agus Alison Lang

FARPAIS: A BHEIL SIBH GLIC?

FAIGHIBH STEALL DHETH