Deborah Moffatt, Pàdraig MacAoidh agus Biddy Jenkinson

Nov 19, 2016 | STEALL 01

Dealbh @ Deborah Moffatt, 2016.  Na còraichean glèidhte.

Tha dàin ùra bho Deborah Moffatt ann an STEALL.

Agus tha bàrdachd ùr bho Phàdraig MacAoidh ann cuideachd.

Agus… dàin Gàidhlig bho Bhiddy Jenkinson – aon dhe na bàird as fheàrr an Èirinn – tionndaidhean le Niall O’Gallagher.

Sin am-measg sgrìobhaidhean eile ann an STEALL.

Faighibh na dàin ùra aig Deborah, Pàdraig agus bàrdachd Biddy Jenkinson (na tionndaidhean aig Niall) ann an STEALL 01.

 

Fiosrachadh eile

Clàr-innse

Tim Armstrong, Meg Bateman, Alasdair Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Catrìona Lexy Chaimbeul, Emma Dymock, Daibhidh Eyre, Biddy Jenkinson, Alison Lang, Morag Law, Pàdraig Macaoidh, Crìsdean Macillebhàin, Ruairidh MacÌomhair, Robbie Anndra MacLeòid, Deborah Moffatt, Seonag Monk, Jane NicLeòid, Niall O’Gallagher, Petra Poncarová, Màiri Rhind

tuilleadh