STEALL 03 – AN IRIS ÙR – RI FHAIGHINN. STEALL 04 AIR AN RATHAD!

FAIGHIBH STEALL DHETH

Iris 03 — sgrìobhadh sònraichte ùr. Ficsean, bàrdachd, beachd, sgrùdadh, agallamh agus gu leòr eile. Ri fhaighinn an-dràsta.

THA STEALL 03 RI FHAIGHINN AN SEO

“Cha bu chòir bacadh a bhith air neach-ealain a thaobh cuspair sam bith.”

ALASDAIR MACILLEBHÀIN STEALL, 2017


Faighibh a h-uile iris!

STEALL – prìs shònraichte – sàbhailibh suas gu 40% an seo. Postachd an-asgaidh.

SÌNTEAS

STEALL

Don’t read Gaelic? Cultures and languages interest you? Learn – and help  – one of the world’s minoritized languages by supporting STEALL, the new Gaelic mag.

SUBSCRIBE

STEALL 01 & 02 RI FHAIGHINN CUIDEACHD

Clàr-innse

Tim Armstrong, Meg Bateman, Alasdair Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Catrìona Lexy Chaimbeul, Emma Dymock, Daibhidh Eyre, Biddy Jenkinson, Alison Lang, Morag Law, Pàdraig Macaoidh, Crìsdean Macillebhàin, Ruairidh MacÌomhair, Robbie Anndra MacLeòid, Deborah Moffatt, Seonag Monk, Jane NicLeòid, Niall O’Gallagher, Petra Poncarová, Màiri Rhind

tuilleadh

@steallmag

@IsmiseAilean hi, an ceann 10 latha, a charaid. Ron Nollaig.

reply · retweet · favorite